Privatumo politika

Duomenų valdytojas

Panevėžio mokymo centras
J. Basanavičiaus g. 23A, 36205 Panevėžys
Lithuania
https://www.paneveziomc.lt/

El. paštas:vaida.sinkeviciene@paneveziomc.lt

Surinktų duomenų tipai

Svetainė pati arba per trečiąsias šalis renka šiuos duomenis: vardas, pavardė, el. pašto adresas, profesija, šalis, slapukai.

Asmens duomenis laisvai gali pateikti Naudotojas, o duomenų Naudojimo atveju jie gali būti renkami automatiškai naudojant šią Svetainę ir joje esantį turinį.
Jei nenurodyta kitaip, visi šios Svetainės prašomi Duomenys yra būtini, o nepateikus šių Duomenų, gali būti neįmanoma naudotis visomis Svetainės galimybėmis.
Tais atvejais, kai šioje Svetainėje konkrečiai nurodyta, kad tam tikri Duomenys nėra privalomi, Naudotojai gali nepateikti šių Duomenų be įtakos prieinamumui ar Svetainės veikimui.
Kilus klausimų dėl asmens duomenų pateikimo būtinumo, kviečiame susisiekti su Duomenų valdytoju.
Bet koks šioje Svetainėje naudojamų slapukų arba trečiųjų šalių paslaugų, kuriomis naudojasi Svetainė, arba kitų sekimo priemonių naudojimas yra skirtas Vartotojui reikalingai Paslaugai teikti, be visų kitų tikslų, aprašytų šiame dokumente ir Slapukų politikoje, tuo atveju, kai ji pateikiama.

Vartotojai atsako už bet kokius trečiųjų šalių Asmens duomenis, gautus, paskelbtus ar bendrintus naudojantis šia Svetaine, ir patvirtina, kad turi trečiosios šalies sutikimą teikti duomenis Duomenų valdytojui.

Duomenų tvarkymo būdai ir vieta

Duomenų tvarkymo būdai

Duomenų valdytojas imasi saugumo priemonių, siekiant užkirsti kelią neteisėtai prieigai prie duomenų, jų atskleidimui, pakeitimui ar neteisėtam sunaikinimui.
Duomenys tvarkomi naudojant kompiuterius ir (arba) IT priemones, laikantis saugumo reikalavimų ir tik nurodytiems tikslams. Kai kuriais atvejais Duomenys gali būti prieinami ne tik Duomenų valdytojui, bet ir kitiems atsakingiems asmenims, susijusiems su šios Svetainės veikimu (prireikus Savininkas skiria juos duomenų tvarkytojais). Duomenų valdytojas gali bet kada paprašyti atnaujinto šių šalių sąrašo.

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas

Duomenų valdytojas gali tvarkyti su Naudotojais susijusius Asmens duomenis, jei taikomas vienas iš toliau nurodytų atvejų:

 • Vartotojai davė sutikimą vienam ar keliems konkretiems tikslams. Pastaba: vadovaujantis konkrečiais teisės aktais, Duomenų valdytojui gali būti leidžiama tvarkyti Asmens duomenis tol, kol Naudotojas neprieštarauja tokiam tvarkymui („atsisakymas“), nesivadovaujant sutikimu ar bet kuriuo kitu iš toliau nurodytų teisinių pagrindų. Tačiau tai netaikoma, kai Asmens duomenų tvarkymui taikoma Europos duomenų apsaugos teisė;
 • Duomenų pateikimas yra būtinas sutarties su Naudotoju ir (arba) bet kokių ikisutartinių įsipareigojimų vykdymui;
 • tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta teisinė prievolė, kuri taikoma Duomenų valdytojui;
 • duomenų tvarkymas yra susijęs su užduotimi, atliekama viešojo intereso labui arba vykdant Duomenų valdytojui suteiktus oficialius įgaliojimus;
 • tvarkyti duomenis būtina dėl teisėtų Duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų.

Bet kuriuo atveju Duomenų valdytojas suteiks informaciją , koks konkretus teisinis pagrindas taikomas duomenų tvarkymui, visų pirma, ar Asmens duomenų pateikimas yra įstatyminis, ar sutartinis reikalavimas, ar reikalavimas, būtinas sutarčiai sudaryti.

Vieta

Duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veiklos ir kitose vietose, kuriose yra duomenų tvarkyme dalyvaujančios šalys.

Priklausomai nuo Naudotojo buvimo vietos, gali tekti perduoti Naudotojo Duomenis ne į savo šalį. Norėdami sužinoti daugiau apie tokių perduodamų Duomenų tvarkymo vietą, Naudotojai gali patikrinti skyrių, kuriame pateikiama išsami informacija apie Asmens duomenų tvarkymą.

Jei taikomi platesni apsaugos standartai, Vartotojai taip pat turi teisę sužinoti, kokiu teisiniu pagrindu Duomenys yra perduodami į šalį, nepriklausančią Europos Sąjungai, arba į bet kurią tarptautinę organizaciją, kuriai taikoma tarptautinė viešoji teisė arba kurią įsteigė dvi ar daugiau šalių, pavyzdžiui, JT, taip pat apie saugumo priemones, kurių ėmėsi Duomenų valdytojas, kad apsaugotų Duomenis.

Tokio perdavimo atveju Naudotojai gali sužinoti daugiau patikrinę atitinkamus šio dokumento skirsnius arba pasiteirauti Duomenų valdytojo, šioje svetainėje pateiktais kontaktiniais duomenimis .

Saugojimo trukmė

Asmens duomenys tvarkomi ir saugomi tiek laiko, kiek to reikalauja jų rinkimo

tikslas:

 • Asmens duomenys, surinkti su Duomenų valdytojo ir Naudotojo sutarties vykdymu susijusiais tikslais, saugomi tol, kol tokia sutartis bus visiškai įvykdyta.
 • Asmens duomenys, surinkti Duomenų valdytojo teisėtų interesų tikslais, saugomi tiek, kiek reikia numatytiems tikslams įgyvendinti. Konkrečią informaciją apie teisėtus interesus, naudotojai gali rasti atitinkamuose šio dokumento skyriuose arba susisiekę su Duomenų valdytoju.

Duomenų valdytojui gali būti leidžiama saugoti Asmens duomenis ilgesnį laikotarpį, jei Vartotojas davė sutikimą tokiam tvarkymui, kol toks sutikimas nebus atšauktas. Be to, Duomenų valdytojas gali būti įpareigotas saugoti Asmens duomenis ilgesnį laikotarpį, kai to reikalaujama vykdant teisinę prievolę arba valdžios institucijų nurodymu.

Pasibaigus saugojimo laikotarpiui, Asmens duomenys ištrinami. Todėl, pasibaigus saugojimo laikotarpiui, teisė susipažinti su duomenimis, teisė juos ištrinti, ištaisyti ir teisė į duomenų perkeliamumą negali būti įgyvendinamos.

Duomenų tvarkymo tikslai

Duomenys apie Naudotoją renkami siekiant teikti Paslaugą, vykdyti teisinius įsipareigojimus, reaguoti į prašymus, apsaugoti savo teises ir interesus (arba savo Naudotojų ar trečiųjų šalių teises ir interesus), aptikti bet kokią kenkėjišką ar nesąžiningą veiklą, taip pat susisiekti su Naudotoju.

Konkrečią informaciją apie naudojamus Asmens duomenis Vartotojas gali rasti skyriuje „Išsami informacija apie Asmens duomenų tvarkymą“.

Išsami informacija apie Asmens duomenų tvarkymą

Asmens duomenys renkami toliau nurodytais tikslais naudojantis toliau nurodytomis paslaugomis:

 • Vartotojo sąsaja

Pateikdamas savo duomenis kontaktinėje formoje, Vartotojas suteikia teisę Programai naudoti šiuos duomenis atsakant į užklausas dėl informacijos, užklausų ar kitais tikslais, nurodytais formos antraštėje.

Tvarkomi asmens duomenys: elektroninio pašto adresas; vardas; pavardė.

 • Adresatų sąrašas ir naujienlaiškio prenumerata

Užsiregistravus adresatų sąraše arba naujienlaiškio gavimui, el. pašto adresas bus įtrauktas į kontaktų sąrašą, kuriems galima siųsti el. laiškus su informacija, susijusia su šia Programa. Prisiregistravus šioje Programoje Jūsų el. pašto adresas taip pat gali būti įtrauktas į šį sąrašą.

Tvarkomi asmens duomenys: elektroninio pašto adresas; vardas; pavardė; profesija; valstybė; sekėjai.

Naudotojų teisės

Naudotojai gali pasinaudoti tam teisėmis, susijusiomis su Duomenų valdytojo tvarkomais duomenimis.

Vartotojai, kuriems taikomi platesni apsaugos standartai, gali pasinaudoti bet kuria iš toliau aprašytų teisių. Visais kitais atvejais Naudotojai gali kreiptis į Duomenų valdytoją ir išsiaiškinti, kokios teisės jiems taikomos.

Visų pirma Naudotojai turi teisę atlikti šiuos veiksmus:

 • bet kada atšaukti savo sutikimą. Vartotojai turi teisę atšaukti anksčiau duotą sutikimą tvarkyti jų Asmens duomenis.
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi jų duomenys Jei duomenys tvarkomi kitu teisiniu pagrindu, nei sutikimas, vartotojai turi teisę nesutikti. Išsamesnė informacija pateikiama toliau esančiame skyriuje.
 • prieiga prie jų duomenų. Vartotojai turi teisę sužinoti, ar Duomenų valdytojas tvarko Duomenis, gauti informaciją apie tam tikrus tvarkymo aspektus ir gauti tvarkomų Duomenų kopiją.
 • patikrinti ir reikalauti ištaisymo. Vartotojai turi teisę patikrinti savo Duomenų tikslumą ir prašyti juos atnaujinti ar ištaisyti.
 • apriboti savo Duomenų tvarkymą. Tam tikromis aplinkybėmis naudotojai turi teisę apriboti savo Duomenų tvarkymą. Tokiu atveju Duomenų valdytojas tik saugos duomenis.
 • ištrinti ar kitaip pašalinti savo Asmens duomenis. Tam tikromis aplinkybėmis naudotojai turi teisę reikalauti, kad Duomenų valdytojas ištrintų jų duomenis.
 • gauti savo duomenis ir perduoti juos kitam duomenų valdytojui. Vartotojai turi teisę gauti savo Duomenis struktūrizuotu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu ir, jei techniškai įmanoma, netrukdomai perduoti juos kitam Duomenų valdytojui. Ši nuostata taikoma su sąlyga, kad Duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis ir kai tvarkymas grindžiamas Naudotojo sutikimu,
 • pateikti skundą. Vartotojai turi teisę pateikti skundą kompetentingai duomenų apsaugos institucijai.

Informacija apie teisę nesutikti su duomenų tvarkymu

Kai asmens duomenys tvarkomi dėl viešojo intereso, vykdant Duomenų valdytojui suteiktus oficialius įgaliojimus arba siekiant teisėtų Duomenų valdytojo interesų, Vartotojai gali prieštarauti tokiam tvarkymui, nurodydami su jų konkrečia situacija susijusią priežastį, pagrindžiančią prieštaravimą.

Vartotojai turi žinoti, kad jei jų asmens duomenys vis dėlto būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, jie gali bet kuriuo metu nesutikti su tokiu tvarkymu, nepateikdami jokio pagrindimo. Norėdami sužinoti, ar Duomenų valdytojas tvarko Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, naudotojai gali susipažinti su atitinkamais šio dokumento skyriais.

Kaip naudotis šiomis teisėmis

Bet kokius prašymus pasinaudoti Naudotojo teisėmis galite pateikti Duomenų valdytojui šiame dokumente nurodytais kontaktiniais duomenimis. Duomenų valdytojas juos išnagrinės kuo greičiau ir ne ilgiau nei per vieną mėnesį.

Platesnių apsaugos standartų taikymas

Nors dauguma šio dokumento nuostatų taikomos visiems Naudotojams, kai kurios nuostatos taikomos tik tuo atveju, jei Asmens duomenų tvarkymui taikomi platesni apsaugos standartai.

Tokie platesni apsaugos standartai taikomi, kai tai:

 • atlieka ES įsikūręs savininkas;
 • susiję su ES esančių Naudotojų asmens duomenimis ir su mokamų ar nemokamų prekių ar paslaugų siūlymu tokiems Naudotojams;
 • susiję su ES esančių Naudotojų asmens duomenimis ir leidžia Duomenų valdytojui stebėti tokių Naudotojų elgesį ES.

Papildoma informacija apie duomenų rinkimą ir tvarkymą

Teisiniai veiksmai

Vartotojo Asmens duomenis Duomenų valdytojas gali naudoti teisiniais tikslais teisme kai dėl netinkamo naudojimosi šia Svetaine ar susijusiomis Paslaugomis gali būti iškelta byla.
Naudotojas pareiškia, kad žino, jog Duomenų valdytojo gali būti pareikalauta atskleisti asmens duomenis valdžios institucijų prašymu.

Papildoma informacija apie naudotojo asmeninius duomenis

Vartotojui paprašius gali būti pateikiama papildoma ir kontekstinė informacija apie konkrečias Paslaugas arba Asmens duomenų rinkimą ir tvarkymą, papildomai be šioje privatumo politikoje pateiktos informacijos.

Sistemos žurnalai ir priežiūra

Veikimo ir priežiūros tikslais ši Svetainė ir bet kurios trečiosios šalies paslaugos gali rinkti failus, kuriuose fiksuojama sąveika su šia Svetaine (Sistemos žurnalai), naudoti kitus Asmens duomenis (pvz., IP adresą).

Šioje politikoje nepateikta informacija

Duomenų valdytojas gali bet kada paprašyti išsamesnės informacijos Asmens duomenų rinkimui ar tvarkymui. Žr. šio dokumento pradžioje pateiktą kontaktinę informaciją.

Kaip tvarkomos užklausos „Nesekti“

Ši Svetainė nepalaiko prašymų „Nesekti“.
Norėdami nustatyti, ar kuri nors iš jos naudojamų trečiųjų šalių paslaugų atsižvelgia į prašymus „Nesekti“, perskaitykite jų privatumo politiką.

Šios privatumo politikos pakeitimai

Duomenų valdytojas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti privatumo politiką , apie tai pranešdamas Naudotojams šiame puslapyje ir, galbūt, šioje Svetainėje ir (arba) – kiek tai techniškai ir teisiškai įmanoma – išsiųsdamas pranešimą Naudotojams bet kuria Duomenų valdytojo turima kontaktine informacija. Rekomenduojama dažnai tikrinti šį puslapį, atsižvelgiant į apačioje nurodytą paskutinio pakeitimo datą.

Jei pakeitimai turi įtakos duomenų tvarkymui, vykdomam vadovaujantis Naudotojo sutikimu, Duomenų valdytojas, jei reikia, turi gaut inaują Naudotojo sutikimą.

Skip to content

Šioje Svetainėje naudojame pirmosios arba trečiosios šalies įrankius, kurie jūsų įrenginyje išsaugo mažus failus, vadinamus slapukais.
Aktyvūs yra tik techniniai slapukai, kurie naudojami tam, kad svetainė veiktų tinkamai.